euflagerasmus900
GŁOWNE CELE PROJEKTU

Wpływ współpracy międzynarodowej na potrzeby organizacji:
1. Zapewnienie wysokiej jakości zagranicznych praktyk uczniowskich
Zagraniczne praktyki będą przeznaczone dla uczniów będących w początkowej fazie szkolenia zawodowego – w klasie III. Program praktyki powinien być zbieżny z programem nauczania dla zawodu, w jakim kształci się uczeń i stanowić będzie podstawę do wystawienia oceny końcoworocznej z przedmiotu praktyka zawodowa.Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk uczniowskich prowadzić będzie Kierownik Szkolenia Praktycznego wraz ze Szkolną Komisją ds. Programu Erasmus+ poprzez podpisanie stosownego porozumienia z placówkami zagranicznymi przyjmującymi uczniów na praktyki. Koordynatorzy projektów będą odpowiedzialni za szczegółowe określenie programu praktyki, wyznaczenie opiekuna i koordynatora praktyk w instytucji prowadzącej praktyki, ustalenie warunków zaliczenia praktyk oraz kontrolę przebiegu praktyk pod względem merytorycznym i formalnym. Szkoła zapewni przygotowanie logistyczne oraz zajmie się rozliczeniem finansowym za pobyt uczniów zagranicą. Pozyskiwanie instytucji, w których będą realizowane praktyki odbywać się będzie poprzez nawiązywanie kontaktów z placówkami zagranicznymi prowadzącymi działalność w zawodach jakich kształci nasza szkoła. Uczeń po zrealizowaniu praktyk zawodowych otrzymuje od organizacji przyjmującej stosowne certyfikaty i zaświadczenia, na tej podstawie Kierownik Szkolenia Praktycznego dokonuje zaliczenia praktyk, a Szkoła jako podmiot wysyłający wnioskuje do kompetentnej instytucji o wydanie mu dokumentu Europass-Mobilność.

Wiedza, umiejętności i kwalifikacje, jakie mają zostać nabyte:
Elektrycy nauczą się stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywać proste operacje obróbki ręcznej, łączyć elementy elektryczne, lutować układy elektroniczne, a także wykonywać rysunki techniczne, które są stosowane przez techników w całej Europie. Ponadto młodzież pozna urządzenia i układy automatyki przemysłowej oraz stosowane zabezpieczenia przewodów przed skutkami przeciążeń i zwarć. Uczniowie w ramach programu przejdą szkolenie w ramach wykonywania montażu i instalowania elementów elektrycznych i elektronicznych, poznają zasady doboru aparatów, przewodów i elementów elektrycznych przy projektowaniu rozdzielni niskich napięć, nauczą się wykonywać prostą instalacje elektryczną.Wiedza, umiejętności i kompetencje, jakie mają zostać nabyte są zgodne z programem nauczania numer [311303] dla zawodu technik elektryk


Wiedza, umiejętności i kwalifikacje, jakie mają zostać nabyte:
Gastronomowie - W części kuchennej beneficjenci nauczą się korzystać z nowoczesnych maszyn i urządzeń , poznają również receptury oraz nauczą się sporządzać podstawowe potrawy kuchni portugalskiej. Praktykanci nauczą się przygotowywać salę konsumencką oraz będą podawać i serwować potrawy i napoje różnymi metodami z uwzględnieniem współczesnych tendencji. Beneficjenci nauczą się posługiwać wyrażeniami fachowymi stosowanymi w gastronomii międzynarodowej i porozumiewać się w języku obcym z konsumentem oraz kompleksowo organizować i obsługiwać różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe. Dzięki tym praktykom beneficjenci udoskonalą umiejętności posługiwania się tacą, przenoszenia talerzy, nakrywania do stołu, dekorowania potraw i co najważniejsze- opanują obsługę gościa w warunkach rzeczywistych. Praktykanci będą mogli poznawać nowoczesne rozliczeniowe systemy komputerowe. Dzięki praktykom możliwe będzie ukształtowanie prawidłowej postawy i sylwetki wzorowego pracownika gastronomii oraz podniesienie standardów obsługi gości w naszym kraju. Wiedza, umiejętności i kompetencje, jakie mają zostać nabyte są zgodne z programem nauczania numer [343404] dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Grupa mechaników rozpocznie staż od szkolenia dotyczącego obróbki ręcznej, obróbki maszynowej i technologii CNC. Uczniowie wykonywać będą prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń. Szkolenie CNC obejmuje: budowę obrabiarek, ich obsługę, pisanie prostych programów sterujących procesem obróbki, przygotowanie obrabiarki do pracy. Równolegle uczniowie przejdą szkolenie BHP i szkolenie przeciwpożarowe. Wiedza, umiejętności i kompetencje, jakie mają zostać nabyte są zgodne z programem nauczania dla zawodu technik [311504]
Ekonomiści zapoznają się z typowymi pracami w sekretariacie, zasadą sporządzania pism, obsługą urządzeń biurowych, przyjmowaniem, wysyłaniem pism. Nauczą się zasad archiwizowania różnych dowodów i dokumentów księgowych występujących w jednostce organizacyjnej. Poznają zasady rachunkowości danej jednostki, strukturę organizacyjną działu głównego księgowego oraz zakres obowiązków pracowników działu księgowości. Będą tworzyć dokumentację księgową, sprzedaży, osobową, ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, odczytywać zdarzenia gospodarcze z dowodów księgowych, rozróżniać metody inwentaryzacji, obsługiwać programy komputerowe dostosowane do prac biurowych, sprzedaży, księgowych oraz do naliczania wynagrodzeń. Poznają formy rozliczeń z kontrahentem. Wiedza, umiejętności i kompetencje, jakie mają zostać nabyte są zgodne z programem nauczania dla zawodu technik ekonomista[331403].